WDO

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WACHTDIENST VZW.HSL

 1. Algemene principes
  1.1  Organisatie
  1.2  Doel
 2. Gebiedsomschrijving
  2.1  Inclusiebepalingen
  2.2  Exclusiebepalingen
 3.  Deelname
  3.1  Inclusie
  3.2  Exclusie
 4. Wachtdienstperioden.
 5. Communicatie
 6. Registratie en rapportering
 7. De Wachtdienstverantwoordelijke
 8. Deontologische bepalingen
 9. Geschillenprocedure
 10. Bijdrage
 11. Bekrachtiging

lees meer


 

1. Algemene principes

1.1 Organisatie

Het instellen van de wachtdienst, volgens KB 78 Art. 9, voor huisartsen van het grondgebied berust bij  HUISARTSENKRING VZW HSL (Huisartsenkring Schelde en Leie)

1.2  Doel

De wachtdienst voor huisartsen heeft tot doel om enerzijds de continuïteit van de geneeskundige zorgen te waarborgen en anderzijds om aan dringende oproepen gevolg te kunnen geven.

2. Gebiedsomschrijving

2.1  Inclusiebepalingen

De wachtdienst behelst oproepen binnen de huisartsenzone van de huisartsenkring en omvat volgende wachtdienstonderdelen:………………………………………………………………

wachtdienstonderdeel 1  Zulte 9870
wachtdienstonderdeel 2 Deinze – Centrum 9800
wachtdienstonderdeel 3  Nevele 9850 en Meigem-Vinkt- St-Martens-Leerne- Bachte-Maria-Leerne 9800
wachtdienstonderdeel 4 Zwijnaarde 9052 Sint-Denijs-Westrem/Afsnee-rechteroever 9051Sint-Martens-Latem 9830 Deurle 9831
wachtdienstonderdeel 5 De Pinte 9840 en Nazareth 9810- Huisartsenwachtdienst Tussen Leie en Schelde

2.2  Exclusiebepalingen

Oproepen van buiten het wachtgebied van de wachtdienst worden niet beantwoord maar men is ertoe verplicht het nummer van de dienstdoende arts van het betreffende wachtgebied mede te delen ten einde de medische zorg te waarborgen. Voor de wachtdienst in de week geldt dit eveneens . Als er echter een oproep komt vanuit een gebied waar nog geen officiële weekwacht bestaat , dient deze oproep beantwoord te worden , onder voorwaarde dat deze afkomstig is van een patiënt van een collega uit het eigen wachtdienstonderdeel . De arts moet te allen tijde prioriteit geven aan hoogdringende gevallen in eigen wachtgebied.

3. Deelname

3.1  Inclusie

Het onderhavig huishoudelijk reglement is van toepassing op alle huisartsen van het grondgebied van de verschillende wachtdienstonderdelen van de huisartsenzone van de huisartsenkring  HSL (Huisartsenkring Schelde en Leie) en geeft hun zonder onderscheid dezelfde individuele rechten en plichten.  Iedere deelnemende huisarts dient te beschikken over een goed uitgeruste praktijkruimte in het gebied, waar hij/zij de wacht waarneemt. Iedere nieuwgevestigde huisarts wordt op de beurtrol van het deelwachtgebied waar zij/hij zich vestigt ingeschreven van zodra zij/hij contact neemt met de lokale wachtdienstverantwoordelijke.De beurtrol van de wachtdienst wordt minstens eenmaal per jaar aan de Provinciale Raad der Orde en aan de Provinciale Geneeskundige Commissie opgestuurd.

3.2  Exclusie

Criteria voor vrijstellingen van deelname aan de wachtdienst wegens ziekte, ouderdom of andere geldige worden jaarlijks bepaald door de verschillende wachtdienstonderdelen en worden medegedeeld aan de algemene vergadering van de huisartsenkring. Er zal daarbij rekening gehouden worden met het quotum van deelnemers, nodig om aan de bevolking de regelmatige en normale toediening van gezondheidszorgen te garanderen

4. Wachtdienstperioden

De perioden waarin de huisartsenwachtdienst functioneel is, behelzen minstens de weekends van vrijdag 19 uur tot maandag 8 uur, en de wettelijke feestdagen van 19 uur de avond voor de feestdag tot 8 uur ’s morgens na de feestdag. Wettelijke feestdagen zijn: 1 januari, Paasmaandag, Hemelvaart, Pinkstermaandag, 1 mei, 21 juli, 15 augustus, Allerheiligen, 11 november en Kerstmis.. Buiten de hierboven aangegeven perioden voorziet HSL ook in een dagelijkse wachtdienst van 19 uur tot 7 uur.

Steeds blijft de wettelijke plicht van elke huisarts bestaan, om in te staan voor een optimale continuïteit van de zorg binnen de eigen praktijk.

5. Communicatie

De centrale telefoonnummers van de wachtdienstonderdelen worden kenbaar gemaakt aan de bevolking. De huisartsen vermelden het centraal nummer van hun wachtdienstonderdeel op hun antwoordapparaat en afficheren dit duidelijk in hun kabinet.

6. Registratie en rapportering

6.1  De huisarts met wachtdienst heeft de deontologische plicht de continuïteit van de zorgen te verzekeren. Daarom zal hij de eerste werkdag na zijn wachtdienst vóór 12 uur ‘s middags, contact opnemen met de behandelende huisarts, aangeduid door de patiënt, en hem rapporteren. Hij kan dit doen telefonisch, schriftelijk of – mits afdoende beveiligd – elektronisch.

6.2 De huisarts met wachtdienst vult per wachtbeurt het registratieformulier in en bezorgt het binnen de week aan de lokale wachtdienstverantwoordelijke. Een dubbel hiervan bewaart hij voor zichzelf. Voor weekend – en feestdagwachten en voor wachtdiensten erbuiten is een apart model van registratieformulier voorzien . In bijlage bevindt zich een model van beide types formulieren .

6.3 In dit registratieformulier noteert de huisarts met wachtdienst de naam en het adres van de oproeper, de naam van de behandelende huisarts, uur van oproep, uur en plaats waar aan de oproep gevolg werd gegeven, de graad van dringendheid, de diagnose en/of klachten, de behandeling, eventuele doorverwijzing of opname, eventuele conflicten met patiënten of problemen met de veiligheid, de wijze van rapporteren aan de behandelende huisarts.

6.4  Indien er incidenten zijn geweest of de patiënt een voorstel voor consultatie of huisbezoek heeft geweigerd, zal hij dit terzelfdertijd in een kort schriftelijk verslag aan de lokale wachtdienstverantwoordelijke melden. Aldus beschikt de huisarts met wachtdienst over een verdedigingsmiddel, indien achteraf klachten op tuchtrechterlijk of juridisch gebied worden ingediend.

7. De Wachtdienstverantwoordelijke

7.1 De lokale wachtdienstverantwoordelijke

Ieder wachtdienstonderdeel beschikt over een lokale wachtdienstverantwoordelijke, democratisch verkozen voor een periode van 4 jaar, door de huisartsen van het wachtdienstonderdeel. Dit mandaat moet medegedeeld worden aan de wachtdienstcoördinator.

Hij heeft volgende taken:

7.1.1  In verband met de beurtrol

 • Minstens eenmaal per jaar opstellen van de beurtrol: rekening houdende met de desiderata van de deelnemende huisartsen stelt hij/zij de meest aanvaardbare beurtrol op, telkens na een vergadering waarop alle huisartsen van het grondgebied van het wachtdienstonderdeel uitgenodigd worden.
 • Bijhouden van de wijzigingen aan de beurtrol
 • Verspreiden van de beurtrol aan de huisartsen van het grondgebied van het wachtdienstonderdeel
 • Mededelen van de beurtrol aan de Raad van Bestuur van de huisartsenkring, aan de Provinciale Raad der Orde en aan de Provinciale Geneeskundige Commissie, alsook aan de wettelijke instanties. Iedere wijziging van de beurtrol dient telkens stipt te worden meegedeeld aan de wachtdienstcoördinator en aan de dienst 100 centrale

7.1.2  In verband met de werking van de wachtdienst

 • De lokale wachtdienstverantwoordelijke controleert de goede werking van het wachtdienstonderdeel en heeft inzage in het register van de oproepen
 • Hij heeft een bemiddelende functie bij eventuele betwistingen,  volgens de procedure beschreven in artikel 9
 • Hij bewaakt het tijdig ontvangen van de  registratieformulieren van iedere wachtbeurt en geeft deze  informatie door aan de wachtdienstcoördinator van de huisartsenkring
 • Hij bezorgt tijdig aan het RIZIV de nodige gegevens, opdat  iedere huisarts van het wachtdienstonderdeel ,  die aan de wachtdienst heeft deelgenomen, het  beschikbaarheidshonorarium zal kunnen ontvangen.  Hij rapporteert hierover aan de wachtdienstcoördinator

7.1.3  In verband met het huishoudelijk reglement van de wachtdienst

De lokale wachtdienstverantwoordelijke bezorgt, in samenwerking met de wachtdienstcoördinator van de huisartsenkring, het huishoudelijk reglement van de wachtdienst aan alle huisartsen van het wachtdienstonderdeel en legt het voor ter onderschrijving. Hij houdt een lijst bij van de onderschrijvingen en van de weigeringen en meldt de weigeringen aan de Provinciale Raad der Orde en aan de Provinciale Geneeskundige Commissie.

7.2  De Wachtdienstcoördinator

De Raad van Bestuur duidt onder zijn leden een “wachtdienstcoördinator” aan om de werking van die verschillende wachtdienstonderdelen te coördineren.

Hij heeft volgende taken :

7.2.1 In verband met de beurtrol

 • Bijhouden van de beurtrol en de wijzigingen aan de beurtrol, hem medegedeeld door de lokale verantwoordelijken van de vijf wachtdienstonderdelen.

7.2.2  In verband met de werking van de wachtdienst :

 • Hij bewaakt het tijdig ontvangen van de registratieformulieren.

7.2.3 In verband met het huishoudelijk reglement van de wachtdienst

Hij houdt een lijst bij van de onderschrijvingen en van de weigeringen. Hij meldt de weigeringen . aan de Provinciale Raad der Orde en aan de Provinciale Geneeskundige Commissie

8.Deontologische bepalingen

Onderhavig huishoudelijk reglement van de wachtdienst is van toepassing, onverminderd de wettelijke bepalingen en de deontologische adviezen van de Nationale Raad der Orde der Geneesheren.

Deontologische regels met betrekking tot de wachtdiensten, verwijzen naar de code van de plichtenleer en de adviezen, uitgewerkt door de Nationale Raad van de Orde.

Daarenboven geldt hier speciaal volgende specifieke voorwaarden bij het uitoefenen van de wachtdienst:

8.1 Men is verplicht zich te houden aan de officiële RIZIV-tarieven.

8.2 Het is de leden formeel verboden tijdens hun wacht alternatieve geneeswijzen toe te passen, tenzij men huisarts van de betrokken patiënt is.

8.3 Een arts die een patiënt van een collega zag tijdens de wacht, zal na de wacht niet teruggaan bij die patiënt. Bij een vraag van patiënt tijdens de wacht om na de wacht terug te komen, brengt de arts die wacht heeft patiënt op de hoogte van het reglement dat een arts die wacht heeft, verplicht de huisarts van de patiënt van het bezoek te verwittigen.

8.4 De voorgeschreven duur van werkongeschiktheid mag tijdens de wacht hoogstens drie dagen bedragen.

8.5 Tijdens de wacht wordt enkel medicatie voorgeschreven voor de pathologie waarvoor de arts wordt geconsulteerd. Voor hernieuwingen van lopende behandelingen wordt naar de eigen huisarts verwezen. In noodgevallen zal voor medicaties zoals psychofarmaca en mogelijk verslavende geneesmiddelen enkel een minimale dosis worden voorgeschreven om de wachtperiode door te komen.

8.6 Wie opgeroepen wordt en niet van wacht is, houdt zich aan de voorwaarden die gelden voor wie wacht heeft.

8.7 Wie een op de lijst vastgelegde wacht niet kan uitvoeren, verwittigt op voorhand de lokale wachtdienstverantwoordelijke, zorgt zelf voor een vervang(st)er met praktijk in het wachtgebied en verwittigt alle collega’s van het deelwachtgebied. De wachtdienstverantwoordelijke zal dan stipt iedere wijziging mededelen aan de wachtdienstcoördinator, de Provinciale Raad van de Orde, De Provinciale Geneeskundige Commissie en aan de dienst 100.

9.Geschillenprocedure

9.1  Elke betwisting i.v.m. de wachtdienstwerking van het wachtdienstonderdeel wordt bij voorkeur eerst op een collegiale wijze besproken door de lokale wachtdienstverantwoordelijke, eventueel samen met de wachtdienstcoördinator, samen met de betrokken huisarts(en).

9.2. Onopgeloste betwistingen worden voorgelegd aan een “verzoeningscommissie” van de huisartsenkring, op vraag van de betrokken partij(en). De werkingsmodaliteiten van deze verzoeningscommissie – o.a. inzake het oprichten, de duur, de samenstelling en de bevoegdheden – worden vastgelegd in de statuten van de huisartsenkring.  Deze “verzoeningscommissie” heeft geen sanctionerende bevoegdheden.

9.3  Blijvende betwistingen worden geschillen. Deze worden vervolgens voorgelegd aan de Provinciale Raad der Orde, die oordeelt over de deontologie, en aan de Provinciale Geneeskundige Commissie .In afwachting van een uitspraak van de Provinciale Raad van de Orde, kan de huisarts, die het onderwerp uitmaakt van een geschil in verband met de werking van de wachtdienst, tijdelijk worden ontheven van deelname aan de beurtrol van de wachtdienst op een gemotiveerde beslissing van de Raad van Bestuur van de huisartsenkring.

10. Bijdrage

Alle huisartsen van het wachtdienstonderdeel nemen financieel deel aan alle modaliteiten van de wachtdienst en betalen de bijdrage, volgens een inningswijze bepaald door de huisartsenkring HSL..

11. Aanvullende mogelijkheden voor de wachtdienstonderdelen

De wachtdienstonderdelen kunnen eigen aanvullende voorschriften hebben voor zover die niet in strijd zijn met wat in dit algemeen wachtdienstreglement van de huisartsenkring staat. Ze kunnen ook een aanvullende financiële bijdrage vragen.

12. Bekrachtiging

Het huishoudelijk reglement van de wachtdienst van de huisartsenkring en de wijzigingen treden in werking na goedkeuring door de algemene vergadering van de huisartsenkring en, na goedkeuring door de Provinciale Raad der Orde en de Provinciale Geneeskundige Commissie, die binnen een vervaltermijn van 3 maanden hun opmerkingen en/of goedkeuring zullen melden.

show less