ZULTE

Dit Huishoudelijk Reglement van de vzw HAK Zulte werd aanvaard door zijn Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de vzw op 08.06.2011.

 

1/ DOEL :

-Dit Huishoudelijk Reglement behelst enkele praktische uitwerkingen en aanvullingen bij de “Oprichtingsakte van de vzw HAK Zulte“ . De bedoeling ervan is de goede werking van de vzw te bevorderen .

-Dit Huishoudelijk Reglement vervangt het oude “ Bepalingen van de overeenkomst tussen de huisartsen van Zulte-Olsene-Machelen omtrent de vorming van de geneeskundige wachtdienst “ van de vroegere feitelijke vereniging “Wetenschappelijke Vereniging van de Huisartsen van Zulte“ , welke in de vzw HAK Zulte is overgegaan .

 

2/ ORGANISATIE VAN DE WACHTDIENSTEN :

-De vzw HAK Zulte organiseert op het grondgebied van de gemeente Zulte de geneeskundige wachtdiensten in het weekend en ’s avonds en ’s nachts gedurende de week .

-De vzw HAK Zulte volgt voor de organisatie van deze wachtdiensten het “ Huishoudelijk Reglement van wachtdienst vzw . HSL “ van de vzw HSL , onder wiens wachtgebied de vzw HAK-Zulte valt .

-Aanvullende bepalingen voor de organisatie van de geneeskundige wachtdienst in de gemeente Zulte :

– De verantwoordelijke voor de wachtdienst is de voorzitter van de Raad van Bestuur van de vzw HAK Zulte . Deze stelt de wachtrol op per 6 maand . Hij zal deze bezorgen aan alle leden van de wachtdienst , de wachtdienstcoördinator van HSL en de bevoegde instanties . Tevens zal hij deze op Mediwacht inbrengen en de veranderingen erop bijhouden .

– De dienstdoende wachtarts dient bij het begin van zijn wacht het wachtnummer – 09/387 03 80 – op zijn eigen telefoonnummer te zetten via de Comfortdiensten . Na afloop van de wacht dient hij , als er geen aansluitende wachtperiode is , op dezelfde manier het wachtnummer op het nummer 0800/21 230 , waarop een bandje te horen is dat verwijst naar de eigen huisarts , te zetten. Na het verzetten van het wachtnummer op het eigen telefoonnummer dient de wachtdoende arts een controle uit te voeren door via een andere lijn of GSM het wachtnummer op te bellen .

– De leeftijd tot waarop de actieve deelname aan de wachtdienst verplicht is , is 65 jaar .

– Een arts die zwanger is moet geen wachtdienst doen vanaf één maand vóór de verwachte datum van bevalling tot drie maanden erna .

– Een weekendwacht mag in onderling overleg gesplitst worden . De verantwoordelijke van de wachtdienst dient evenwel hiervan op de hoogte gebracht te worden .

-Regeling van klachten en geschillen :

– Klachten en geschillen worden behandeld door de voorzitter van Raad van Bestuur van de vzw , eventueel bijgestaan door de wachtdienstverantwoordelijke van HSL . De bedoeling is te streven naar een verzoening .

– Als de voorzitter betrokken partij is , zal de secretaris deze taak overnemen . Als zowel de voorzitter als de secretaris betrokken partij zijn , zal de penningmeester hun taak overnemen .

– Als er geen oplossing of verzoening kan bereikt worden , moet de zaak doorverwezen worden naar de verzoeningscommissie van de vzw HSL .

 

3/ ORGANISATIE VAN DE LOKGROEPVERGADERINGEN :

De vzw HAK Zulte duidt een verantwoordelijke aan voor de organisatie van de LOK- vergaderingen in Zulte . Deze wordt verkozen in de Algemene Vergadering van HAK Zulte volgens dezelfde regels als en tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Raad van Bestuur .

 

4/ AFGEVAARDIGDEN BIJ DE VZW HSL :

De vzw HAK Zulte duidt 2 afgevaardigden en 2 plaatsvervangers aan voor de Raad van Bestuur van de vzw HSL . Deze worden verkozen in de Algemene Vergadering van HAK Zulte volgens dezelfde regels en tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Raad van Bestuur .

 

5/ WIJZIGINGEN :

Dit huishoudelijk Reglement kan door de Algemene Vergadering van HAK Zulte gewijzigd worden , volgens dezelfde bepalingen als zijn Statuten kunnen gewijzigd worden .