REGLEMENT HSL

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  VZW. HUISARTSENKRING SCHELDE EN LEIE

Dit huishoudelijk reglement, aanvaard door de Raad van Bestuur, werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van VZW. Huisartsenkring Schelde en Leie (HSL) op 29/09/2004 en behelst een aantal praktische punten voor de goede werking van de Huisartsenkring Schelde en Leie, die niet door de statuten zelf bepaald zijn.

Dit huishoudelijk reglement kan te allen tijde gewijzigd en/of aangevuld worden op voorstel van de Raad van Bestuur, mits voldaan wordt aan de statutaire voorwaarden. Wijzigingen werden goedgekeurd op de Algemene vergadering van 11/12/2007, 19/12/2008 en 17/12/2013.

In dit huishoudelijk reglement wordt verwezen naar de Titels van de statuten

lees meer

  1. WERKING VAN DE HUISARTSENKRING (TITEL II)

. de VZW Huisartsenkring Schelde en Leie sluit een verzekering af voor het geheel (vzw en leden) in verband met àlle door de VZW Huisartsenkring Schelde en Leie ingerichte activiteiten.

. de VZW Huisartsenkring Schelde en Leie verbindt er zich toe zelf jaarlijks acht erkende bijscholingsactiviteiten in te richten; er wordt tevens gestreefd naar goede contacten met omliggende bijscholingsgroepen om overlappingen te voorkomen en de leden van VZW HSL daar eventueel bepaalde faciliteiten te verlenen

. Protocollen met ziekenhuizen worden in de toekomst afgesloten met de VZW. Huisartsenkring Schelde en Leie, en niet langer met de deelwachtgroepen ervan.

. Campagnes naar de buitenwereld en publicaties zullen in het vervolg uitgaan van de VZW. Huisartsenkring Schelde en Leie als groep

. Standpunten en acties door de huisartsenkring ivm. onze beroepsverdediging kunnen slechts nadat de Algemene Vergadering zich daarmee met een 2/3 +1- meerderheid akkoord verklaart.

 

  1. RAAD VAN BESTUUR (TITEL V)

 

  1. Samenstelling:

– De Raad van Bestuur bestaat uit maximum 10 leden. Elke deelwachtgroep heeft recht op 2 vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur, die zich door vooraf aangeduide en door de Algemene Raad bevestigde opvolgers kunnen laten begeleiden of vervangen. Bij stemmingen in de Raad van Bestuur behoudt elke deelwachtgroep slechts 2 stemmen.

– In de Raad van Bestuur worden minstens volgende functies verdeeld, die onverenigbaar zijn : voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester, wachtdienstcoördinator en bijscholings- en accreditatieverantwoordelijke.

1/ Bevoegdheden van de bestuursleden:

a/ de voorzitter

. vertegenwoordigt de vereniging in overeenkomsten en rechtshandelingen tegenover Derden, met

een andere beheerder, preferentieel de secretaris.

. leidt de vergadering (zowel van de Raad van Bestuur als van de Algemene Vergadering)

. bepaalt de agenda, samen met de Secretaris; dit kan, mits “tijdige kennisgeving”, respectievelijk op voordracht van de Leden van de Raad van Bestuur of de Leden van de Algemene Vergadering

. beslist bij staken van de stemmen.

. is verantwoordelijke uitgever van publicaties.

b/ de secretaris:

. is belast met het schrijfwerk, in opdracht van en namens de Raad van Bestuur.

. vertegenwoordigt preferentieel, samen met de Voorzitter, de vereniging tegenover Derden.

. stelt de agenda op, samen met de Voorzitter.

. zorgt voor de “tijdige” uitnodigingen en dito verslaggeving van de vergadering (zowel van de Raad van Bestuur als de Algemene Vergadering).

. geeft inzage aan de Raad van Bestuur van alle documenten welke hem in naam van de vereniging geadresseerd worden, en draagt zorg voor het archief en de notulen van de vereniging.

c/ de penningmeester:

. is de beheerder van de gelden van de vereniging.

. vertegenwoordigt de vereniging financieel samen met de Voorzitter, behalve voor elke uitgave ten bedrage van minder dan € 125,00, waarbij dit door de penningmeester alleen wordt uitgevoerd.

. kan een bankrekening openen op naam en voor rekening van de vereniging, mits te voldoen aan

de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur.

. zorgt voor de inning van de lidgelden en stelt jaarlijks de lijst op van de betalende Leden.

. doet een éénmalige aangetekende herinnering bij niet-naleving van deze Leden.

. stelt jaarlijks ten behoeve van de kwijting door de Algemene Vergadering een inzichtelijk boekhoudkundig verslag op van de inkomsten en uitgaven, alsmede een geraamde begroting voor het volgende boekjaar.

. doet de uitgaven, welke door de Raad van Bestuur verordend en goedgekeurd, in overeenstemming met de begroting, goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

d/ de ondervoorzitter:

. is het lid van de Raad van Bestuur dat op de Voorzitter volgt

. heeft dezelfde bevoegdheden als de Voorzitter, bij ontstentenis van deze.

 

e/ de wachtdienstcoördinator:

. is verantwoordelijk voor de goede werking van de wachtdiensten, zoals omschreven in het wachtdienstreglement van de vzw. Leie en Schelde.

. is voorzitter van de verzoeningscommissie

. de wachtdienstcoördinator kan tevens wachtdienstverantwoordelijke van een van de deelwachten zijn.

 

f/ de bijscholings- en accreditatieverantwoordelijke:

. heeft de eindverantwoordelijkheid voor bijscholingsactiviteiten door de huisartsenkring

– kiest de onderwerpen van de bijscholing verdeeld over de verschillende accreditatierubrieken en  staat daarbij steeds open voor suggesties van alle leden

– zorgt voor de praktische organisatie van de bijscholingen

– zorgt voor contacten met de sprekers

– vraagt de accreditatie aan bij het RIZIV

– zorgt voor de uitnodigingen per bijscholingsavond

– houdt de aanwezigheidslijsten bij.

– bezorgt de aanwezigheidslijst per arts en per periode, op aanvraag

 

Andere bestuursfuncties  kunnen in de Raad van Bestuur later vastgelegd en omschreven worden.

  1. Vergaderritme van de Raad van Bestuur:

De Raad van Bestuur komt minstens vier maal per jaar samen.

  1. Vergoeding voor de leden van de Raad van Bestuur en de wachtdienstverantwoordelijken

De billijke vergoeding, vermeld in de statuten, wordt voor de leden van de Raad van Bestuur  vastgelegd op 70 € per zitting, voor de leden van het dagelijks Bestuur 500€ per jaar. Er wordt 70 € voorzien, met een maximum  van 250 € per werkjaar,  vermeerderd met een vergoeding van verplaatsingsonkosten 0,20 € / km > 40 km heen en terug, voor aanwezigheid op vergaderingen in opdracht van de vzw. Huisartsenkring Schelde en Leie. Voor de wachtdienstverantwoordelijken van de wachtdienstonderdelen, die niet noodzakelijk deel moeten uitmaken van de Raad van Bestuur, wordt een jaarlijkse vergoeding van 350 € voorzien, voor de IT-verantwoordelijke 500 € en voor de CPV-accrediteringsverantwoordelijken samen 500 €. Ook voor andere specifieke opdrachten kan op voorstel van de Raad van Bestuur een vergoeding voorzien worden die vooraf wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering geeft aan de Raad van Bestuur volmacht voor het totaal van de vergoedingen tot 15000 €, door henzelf dan verder uit te werken qua verdeling.

 

  1. LIDGELDEN (TITEL VI)Het lidgeld

. Het verplichte jaarlijkse lidgeld wordt vastgelegd op 100,00 € ( 80 € wachtdienstbijdrage en 20 € kringlidgeld ) voor elk werkend lid; in duo- en groepspraktijken betaalt élke arts deze som. Artsen zonder praktijk en beginnende artsen de eerste 3 jaren van vestiging betalen 50,00 € per jaar.

. Dit lidgeld omvat een bijdrage voor de verzekering die door de vzw HSL wordt afgesloten voor de wachtdienst, de bijdrage voor de bijscholingsactiviteiten ingericht door HSL, het kringlidgeld van Domus Medica en de bijdrage voor de werkingskosten van de kring.

. Dit bedrag kan jaarlijks aangepast worden na voorlegging aan en goedkeuring door de Algemene Vergadering.

 

De overheidssubsidies

– HSL regelt vanuit de subsidies rechtstreeks de onkosten eigen aan de werking van de deelwachten tot een door de Raad van Bestuur vastgesteld en door de Algemene Vergadering goedgekeurd bedrag “

 

  1. ALGEMEEN (TITEL VIII)

. De deelwachtgroepen blijven autonoom voor alle zaken die niet bepaald zijn in de statuten, het algemeen wachtdienstreglement en dit huishoudelijk reglement van de VZW Huisartsenkring Schelde en Leie.

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de VZW Huisartsenkring Schelde en Leie op 29.09.2004

Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement van VZW Huisartsenkring Schelde en Leie goedgekeurd op de Algemene Vergadering op 11 december 2007, 19 december 2008 en 17 december 2013 te Deinze.

lees minder