STATUTEN

Bij het opstellen van deze statuten werd rekening gehouden met onderstaande Koninklijke Besluiten (KB) en Ministeriële Besluiten (MB).

 • Gelet op het KB van 8 juli 2002 tot vaststelling van de opdrachten verleend aan de huisartsenkringen.
 • Gelet op het MB van 28 juni 2002 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de erkenning van
  huisartsenkringen.
 • Gelet op het MB van 16-12-2002 tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de huisartsenkringen.
 • Gelet op het KB van 4 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent in de werking van de huisartsenkringen.
 • Gelet op het KB. 78 van 10/11/1967, betreffende de uitoefening van gezondheidsberoepen, inzonderheid art. 9, gewijzigd bij wet van 10/08/2001,
 • Gelet op het MB 3/05/1999, ministerieel besluit tot vaststelling van de erkenningscriteria voor huisartsen,
 • Gelet op de wet van 2 mei 2002 (BS 11 december 2002) betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.
 • Gelet op het KB van 26 juni 2003 (BS 27 juni 2003) op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk en van private instellingen.
 • Gelet op het KB van 26 juni 2003 (BS 11 juli 2003) betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen internationale en verenigingen zonder winstoogmerk.

lees meer


De UHAK-modelstatuten werden juridisch nagezien door het V.S.D.C. vzw, Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s: ref.: SEM-118.743 * Klantnr. : 21.000.036
info@vsdc.behttp://www.vsdc.be  

De stichters van de vereniging – Huisartsenkring vzw – zijn de volgende:

– Stichters-natuurlijke personen:

– Dauwe Denis                          Molenkouterstraat 36    9870 Machelen (Zulte)
– De Jaeger Johan                    Karel Piquélaan 21       9800 Deinze
– Descheemaeker Frank            Moerbeekstraat 59        9870 Zulte
– Gevaert Rudy,                        Molenkouterstraat 49    9870 Machelen (Zulte)
– Heylbroeck Marc                    Vredestraat 11              9840 De Pinte
– Matthijs Johan                        Twee Dreven 4             9830 Sint-Martens-Latem
– Meganck Karel,                      Moorstraat 19               9850 Landegem (Nevele)
– Moisse Paul,                          Grote Steenweg 122     9840 Zevergem (De Pinte)
– Statius Walter,                        Dorpsstraat 1               9800 Deinze
– Van Braeckel Luc                   Oostkouterstraat 95      9800 Deinze
– Van den Abbeele Hans           Reibroekstraat 59         9850 Hansbeke (Nevele)
– Van den Abeele Koen,            Kerkstraat 21                9830 Sint-Martens-Latem

(Ontwerp van) Statuten vzw  Huisartsenkring Schelde en Leie

TITEL I : BENAMING – ZETEL – HUISARTSENZONE

1. Artikel 1. Naam – zetel – zone – stichters.

1.1. De benaming van de vereniging is :
vereniging zonder winstoogmerk Huisartsenkring Schelde en Leie.

Als afkorting : vzw HSL.

Zowel de volledige naam als de afkorting kunnen elk afzonderlijk als enige en volledige statutaire benaming van de vereniging worden gebruikt. Alle officiële stukken en akten uitgaande van de vereniging dragen deze benaming, alsook het adres van de zetel van de vereniging.

1.2. De zetel is gevestigd : bij de secretaris van de vzw. Huisartsenkring Schelde en Leie, woonachtig in de huisartsenzone (Artikel 1.3.), in het gerechtelijk arrondissement van Gent.

De zetel kan te allen tijde overgebracht worden op een ander adres binnen de huisartsenzone (Artikel 1.3.), op voordracht van de raad van bestuur, met eenvoudige goedkeuring door de algemene vergadering.  Wijziging van het adres van de zetel dient ook aan de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren te worden meegedeeld.

1.3. De huisartsenzone bestaat uit het geografisch aaneengesloten gebied van de hierna expliciet vermelde (deel-)gemeente(n) van de huisartsenkring vzw. Huisartsenkring Schelde en Leie.

 

9051     Sint-Denijs-Westrem / Afsnee
9052     Zwijnaarde
9800     Deinze
9810     Nazareth
9830     Sint-Martens-Latem
9831     Deurle
9840     De Pinte
9850     Nevele
9870     Zulte

1.4. De stichters van de vereniging zijn de volgende:

– Dauwe Denis                          Molenkouterstraat 36    9870 Machelen (Zulte)
– De Jaeger Johan                    Karel Piquélaan 21       9800 Deinze
– Descheemaeker Frank            Moerbeekstraat 59        9870 Zulte
– Gevaert Rudy,                        Molenkouterstraat 49    9870 Machelen (Zulte)
– Heylbroeck Marc                    Vredestraat 11              9840 De Pinte
– Matthijs Johan                        Twee Dreven 4             9830 Sint-Martens-Latem
– Meganck Karel,                      Moorstraat 19               9850 Landegem (Nevele)
– Moisse Paul,                          Grote Steenweg 122     9840 Zevergem (De Pinte)
– Statius Walter,                        Dorpsstraat 1               9800 Deinze
– Van Braeckel Luc                   Oostkouterstraat 95      9800 Deinze
– Van den Abbeele Hans           Reibroekstraat 59         9850 Hansbeke (Nevele)
– Van den Abeele Koen,            Kerkstraat 21                9830 Sint-Martens-Latem

TITEL II : DOEL – DUUR.

2. Artikel 2. Doel.

De vereniging heeft tot doel :

2.1. De uitoefening van het huisartsenberoep te vergemakkelijken, te behartigen en te beschermen.

2.2. De huisartsengeneeskunde op een sociaal en wetenschappelijk verantwoorde wijze te bevorderen: zowel curatieve als preventieve geneeskunde, diensten die de continuïteit van de zorgen verzekeren, thuisgezondheidszorg en palliatieve zorgen; en met een bijzondere aandacht voor de wettelijke verplichtingen en de regels van de deontologie, zowel van artsen als van andere beroepen.

2.3. De relaties te bevorderen binnen de huisartsenzone en loco-regionaal, tussen de huisartsen onderling en met de arsten- specialisten, met de beoefenaars van medische en paramedische beroepen, met de gezondheidswerkers, publieke en private instellingen, organisaties in de gezondheids- en welzijnszorg en de overheid.

2.4. De lokale organisatie en de vertegenwoordiging van de huisartsen op zich te nemen, en de samenwerking van de huisartsen met andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, volgens de opdrachten van het KB van 8 juli 2002 tot vaststelling van de opdrachten verleend aan de huisartsenkringen en alle toekomstige opdrachten welke de wetgever aan de wettelijke erkende huisartsenkring toevertrouwt.

Daartoe,

2.4.1. Treedt de huisartsenkring vzw op als de vertegenwoordiger van de huisartsen van de huisartsenzone.

1°. Is de huisartsenkring vzw het lokaal aanspreekpunt voor de huisartsen voor het lokale beleid ter implementatie van het lokale gezondheidsbeleid.

2°. Kan de huisartsenkring vzw initiatieven nemen ter promotie van de huisartsenwerking en van de eerstelijnsgezondheidszorg.

3°. Neemt de huisartsenkring vzw initiatieven ter optimalisatie van de multidisciplinaire samenwerking tussen eerstelijnszorgverstrekkers.

4°. Neemt de huisartsenkring vzw initiatieven om de continuïteit van de zorgen te waarborgen, en poogt in het bijzonder samenwerkingsovereenkomsten met ziekenhuizen af te sluiten.

5°. Neemt de huisartsenkring vzw initiatieven om voor alle patiënten de toegankelijkheid van de huisartsengeneeskunde binnen haar huisartsenzone te optimaliseren.

2.4.2. Organiseert de huisartsenkring vzw één huisartsenwachtdienst binnen de huisartsenzone (Artikel 1.3.), eventueel bestaande uit verscheidene onderdelen.

1° De wachtdienst bestaat uit volgende onderdelen:

 

– Wetenschappelijke Vereniging van Huisartsen Zulte

– Huisartsenvereniging Deinze Centrum

– Huisartsenwachtdienst Nevele/Leerne/Meigem/Vinkt

– Huisartsenwachtdienst Zwijnaarde/Sint-Denijs-Westrem/Afsnee/Sint-Martens-Latem/Deurle

– Huisartsenwachtdienst Tussen Leie en Schelde

2° De huisartsenkring vzw stelt het huishoudelijke reglement van de wachtdienst op, met alle praktische organisatorische, wettelijke en deontologische bepalingen, geldend voor alle huisartsen van de huisartsenzone.

2.4.3. Kan de huisartsenkring vzw initiatieven nemen om de wetenschappelijke navorming van de huisartsen te bevorderen, o.a. via voordrachten, studievergaderingen, seminaries, congressen.

2.4.4. Kan de huisartsenkring vzw initiatieven nemen om organisatorisch, structureel en inhoudelijk een beroepskader aan de huisartsen aan te bieden, om te voldoen aan wettelijke vereisten en/of om te voldoen aan erkenningscriteria voor huisartsen.

2.5. Bij de verwezenlijking van haar doel zal de vereniging erop toezien dat de uitvoering ervan niet strijdig is met de Code Van de Geneeskundige Plichtenleer.

2.6. De vereniging kan alle roerende en onroerende goederen bezitten of verkrijgen en alle rechtshandelingen verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel, en de vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.

3. Artikel 3. Duur.

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde ontbonden worden door de algemene vergadering, onder de voorwaarden van artikel 16 van deze statuten.

TITEL III : LEDEN.

4. Artikel 4. Lidmaatschap.

4.1. De vereniging omvat minstens vier leden, en het maximaal aantal leden is onbeperkt. De vereniging telt werkende leden die huisarts zijn binnen de huisartsenzone en eventueel toegetreden leden die eveneens geneesheer zijn. (Artikel 4.4.). De volheid van het lidmaatschap met stemrecht en toegang tot de algemene vergadering komt toe aan de werkende leden, verder vermeld als “lid” of “leden”.

4.2. De raad van bestuur zal op de zetel van de vereniging een register van de leden bijhouden.
Zijn lid van de vereniging, huisartsen die voldoen aan de volgende cumulatieve lidmaatschapsvoorwaarden:

1° praktijkvoerend huisarts zijn (d.w.z. erkende huisartsen, huisartsen in beroepsopleiding en algemeen geneeskundigen met verworven rechten),

2 ° met een kabinet uitgerust om de huisartsgeneeskunde te beoefenen, en gevestigd op een adres binnen de huisartsenzone (Artikel 1.3),

3° het jaarlijks lidgeld betalen,

4° zich houden aan de wettelijke en de deontologische bepalingen van de statuten, de huishoudelijke reglementen, en die in het bijzonder het huishoudelijk reglement van de wachtdienst onderschrijven dat voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren en aan de Provinciaal Geneeskundige Commissie werd voorgelegd.

4.3. De raad van bestuur zal de formaliteiten van het lidmaatschap schriftelijk uitwerken, en laten goedkeuren door de algemene vergadering. Kandidaat werkende leden stellen zich schriftelijk kandidaat bij de raad van bestuur.
De vrijwillige toetreding van een lid, dat voldoet aan alle lidmaatschapsvoorwaarden (Artikel 4.2.-1°-2°-3°), kan van rechtswege niet geweigerd worden, noch door de algemene vergadering noch door de raad van bestuur.

4.4. De algemene vergadering kan onder door haar te bepalen voorwaarden (Artikel 4.1.) andere personen toelaten als toegetreden leden.  Dit dienen artsen te zijn ingeschreven op de lijst van de Orde der Geneesheren.

5. Artikel 5. Uitsluiting – ontslag – uittreding – overlijden.

5.1. De uitsluiting van een lid vereist de beslissing van de algemene vergadering, na advies van de raad van bestuur, mits vermelding op de agenda en genomen bij twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Een aanwezigheidsquorum is niet vereist.

Het onderwerp van de uitsluiting kan nooit betrekking hebben op de statutaire voorwaarden van het lidmaatschap, gezien de acceptatieplicht, op voorwaarde dat het lid aan alle cumulatieve lidmaatschapsvoorwaarden voldoet en blijft voldoen.(Artikel 4.2.-1°-2°-3°).

De rechten van de verdediging van het geviseerde lid worden gerespecteerd o.a.door het voorafgaand aanhoren door en het noodzakelijk advies van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is verplicht het geviseerde lid voorafgaandelijk op te roepen voor verhoor en vervolgens een omstandig gemotiveerd advies aan de algemene vergadering te formuleren.

De uitsluiting treedt onmiddellijk in en wordt aan de betrokkene per aangetekend schrijven medegedeeld.

5.2. Een lid dat ontslag neemt of vrijwillig uittreedt zal dit per aangetekend schrijven melden aan de raad van bestuur, die het ter kennis brengt aan de algemene vergadering.
Het lid dat weigert het lidgeld te betalen, na twee schriftelijke aanmaningen en een regularisatietermijn van één maand, wordt geacht ontslag te nemen en wordt daarvan aangetekend op de hoogte gebracht door de raad van bestuur.
Ontslagen gaan in vanaf de volgende algemene vergadering.

5.3. Het lidmaatschap neemt een onmiddellijk einde bij het overlijden van een lid.

5.4. Het verlies van één van de cumulatieve voorwaarden van lidmaatschap (Artikel 4.2. 1°-2°-3°) brengt van rechtswege ook het verlies van het lidmaatschap mee.

5.5. Noch het ontslagnemend, noch het uittredend lid, noch het uitgesloten lid, noch de rechtsopvolgers van overleden leden, kunnen aanspraak maken noch op het vermogen noch op de bijdragen van de vereniging, en kunnen nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen en/of inbreng vorderen.

5.6. Binnen de huisartsenkring wordt een verzoeningscommissie opgericht. De samenstelling is als volgt: één lid van de Raad van Bestuur, bij voorkeur de wachtdienstcoördinator en minstens 1 lid van ieder wachtdienstonderdeel, voorgedragen door dit wachtdienstonderdeel. Deze samenstelling wordt bekrachtigd door de Algemene Vergadering. De duur van dit mandaat is beperkt tot maximum 4 jaar en hernieuwbaar. Deze commissie heeft een bemiddelende doch geen sanctionerende bevoegdheid in verband met alle statutaire doelstellingen, in het bijzonder de wachtdienstwerking. De geschillenprocedure, wat betreft de wachtdienstwerking wordt bepaald door het Huishoudelijk Reglement van de wachtdienst. Onopgeloste problemen worden geschillen en worden voorgelegd aan de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren, wanneer het deontologische problemen betreft. Andere geschillen worden voorgelegd aan de Provinciaal Geneeskundige Commissie.

5.7 De taken van de wachtdienstverantwoordelijke worden bepaald in het Huishoudelijk Reglement van de wachtdienst.

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING.

6. Artikel 6. Samenstelling.

6.1. De algemene vergadering omvat alle leden en komt minstens éénmaal per jaar samen.

6.2. De werkende leden zijn aanwezig in eigen persoon of bij geschreven volmacht geldend voor één vergadering als vertegenwoordiger van een ander lid.

6.3. Elk in persoon aanwezig werkend lid kan slechts één volmachtgever vertegenwoordigen.

6.4. De volmachtgever wordt als aanwezig geteld voor de behandeling en de beslissing over het punt of de punten in de volmacht vermeld.

6.5. Alle werkende leden hebben gelijk stemrecht en elk lid beschikt over één stem.

6.6. Toegetreden leden kunnen zonder stemrecht deelnemen aan de algemene vergadering, volgens de voorwaarden bepaald door de algemene vergadering. (Artikel 4.4)

7. Artikel 7. Werking.

7.1. De algemene vergadering beschikt over alle wettelijke bevoegdheden die haar uitdrukkelijk door de wet van 2 mei 2002 zijn toegekend.
Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:
1° de wijziging van de statuten;
2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
3° de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
4° de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
5° de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;
6° de ontbinding van de vereniging;
7° de uitsluiting van een lid;
8° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
9° alle gevallen waarin de statuten dat vereisen;

7.2. De raad van bestuur stelt de agenda op – ondertekend door de voorzitter en/of de secretaris – en nodigt uit, telkens het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd. Elk voorstel ondertekend door 1/20 van de werkende leden wordt op de agenda geplaatst.

7.3. Wanneer één vijfde van de leden er schriftelijk om verzoekt, is de raad van bestuur verplicht om een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, binnen de termijn van één maand, en met toevoeging van de agendapunten door de verzoekende leden voorgesteld.

7.4. De oproepingsbrief met de agenda, plaats, datum en uur van de vergadering wordt aan ieder lid ten laatste 8 kalenderdagen voordien toegezonden.

7.5. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, bijgestaan door het bureau van de algemene vergadering. Bij afwezigheid van de voorzitter zit diens plaatsvervanger aangeduid door de algemene vergadering de vergadering voor.

8. Artikel 8. Besluitvorming.

8.1. Behalve wanneer de wet van 2 mei 2002 of deze statuten of het door de Algemene Raad goedgekeurde huishoudelijk reglement van de VZW het uitdrukkelijk anders vermelden, kan de algemene vergadering geldige beslissingen nemen met een eenvoudige meerderheid van stemmen, onthoudingen niet meegeteld, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden is.

8.2. De stemming over personen is geheim. De algemene vergadering kan de stemmodaliteiten bepalen en kan één of meer stemopnemers aanduiden.

8.3. Bij staking van stemmen of bij gelijke stemmen wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. Een voorstel wordt slechts aanvaard door de eenvoudige meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde leden.

8.4. De algemene vergadering kan geldig beslissen over wat niet in de dagorde staat wanneer twee derde van de aanwezige leden hierom verzoekt, behalve over deze punten die expliciet vooraf op de agenda moeten vermeld worden en waarvoor een besluit van de algemene vergadering is vereist bepaald in artikel 7.1. van deze statuten.

8.5. De regelmatig genomen besluiten binden alle werkende leden, ook zij die niet stemmen, die tegenstemmen of afwezig zijn.

9. Artikel 9. Notulen – jaarverslag.

9.1. De beslissingen van de algemene vergadering worden neergeschreven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris, en door de leden die dit wensen. In relatie met haar doelstellingen en/of wettelijke opdrachten wordt gerapporteerd in een jaarverslag.

9.2. Leden en derden met een blijkbaar belang kunnen een afschrift bekomen van notulen en/of het jaarverslag van de algemene vergadering. Ze richten hiertoe een schriftelijk verzoek aan de raad van bestuur om het moment van de raadpleging overeen te komen.

9.3. Het afschrift van de notulen en/of het jaarverslag wordt door twee bestuurders ondertekend.

9.4. Het register van de notulen, de jaarverslagen en de boekhoudkundige stukken van de vereniging worden op de maatschappelijke zetel bewaard, waar alle leden er kennis kunnen van nemen, zonder het echter te verplaatsen.

9.5. De beslissingen worden aan de werkende leden en eventueel aan de toegetreden leden en aan derden schriftelijk ter kennis gebracht, mits respect voor het medisch beroepsgeheim.

TITEL V : RAAD VAN BESTUUR.

10. Artikel 10. Samenstelling.

10.1. De algemene vergadering benoemt onder haar werkende leden – exclusief onder de erkende huisartsen – de leden van de raad van bestuur, die verder als bestuurder vermeld worden. Dit mandaat is bij akte bepaald. (cf. Artikel 19.)

10.2. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Ze oefenen dit mandaat onbezoldigd uit, behoudens een billijke vergoeding voor kosten en vacaties.

10.3. De algemene vergadering kan aan verschillende nader te bepalen categorieën van leden, een aantal mandaten in de raad van bestuur voorbehouden, o.a.:

10.3.1. aan leden van de algemene vergadering.
10.3.2. aan leden behorende tot de onderdelen van de wachtdienst (Artikel 2.4.2.)
10.3.3. aan leden die zich bekennen tot een deelgroep – die minstens 5% van de leden vertegenwoordigt en het bewijs levert zich systematisch in de minderheid in geplaatst te weten met betrekking tot de vertegenwoordiging en/of de organisatie van de wachtdienst (Artikel 2.4.)

Elk lid van de algemene vergadering kan zich desgevallend slechts kandidaat stellen voor de raad van bestuur binnen één van de vooraf bepaalde categorieën (Artikel 10.3.1 – 2 – 3).

10.4. Bij de samenstelling van de raad van bestuur kunnen maximaal 2/3 van de mandaten opgenomen worden door personen van hetzelfde geslacht. Indien de algemene vergadering onmogelijk aan die voorwaarde kan voldoen, wordt de motivering daartoe opgenomen in het verslag van de aanstellingsvergadering.

10.5. De raad van bestuur wordt verkozen voor een periode van 4 jaar. Bestuurders die verkozen worden om een ontslagnemend lid te vervangen, voleindigen het mandaat van hun voorganger.
Het bestuursmandaat is hernieuwbaar, doch maximaal tweemaal ononderbroken.

10.6. Het ontslag van een bestuurder wordt gemeld zoals in Artikels 5 en 7.1. van deze statuten.

10.7. De afzetting van een bestuurder gebeurt zoals in Artikels 5 en 7.1. van deze statuten.

10.8. Het mandaat der bestuurders eindigt wanneer zij niet meer voldoen aan de cumulatieve lidmaatschapsvoorwaarden. (Artikel 4.2.1°-2°-3°). Het ontslag wordt gemeld zoals in Artikels 5 en 7.1. van deze statuten.

10.9. De bestuurders kunnen geen personeelsleden zijn van de vereniging.(Artikel 12.3.)

11. Artikel 11. Werking.

11.1. De raad van bestuur verdeelt de bestuursfuncties onder haar bestuursleden, zoals de voorzitter, de secretaris, de penningmeester. Deze functies zijn onverenigbaar. Andere bestuursfuncties kunnen omschreven worden in een huishoudelijk reglement.
De voorzitter, samen met de secretaris of twee bestuurders, roept de bestuursraad bijeen en zit de vergadering voor. Indien hij belet of afwezig is wordt de vergadering voorgezeten door diens plaatsvervanger.

11.2. De wachtdienstcoördinator is voorzitter van de verzoeningscommissie en zorgt voor de opvolging en de implementatie van het Huishoudelijk Reglement

11.3. De beraadslagingen en de beslissingen van de raad van bestuur vereisen de aanwezigheid van minstens de helft van zijn leden; de gewone stemmenmeerderheid volstaat, onthoudingen niet meegeteld.

12. Artikel 12. Bevoegdheden.

12.1. De raad van bestuur vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, door de handtekening van de voorzitter en de secretaris of de penningmeester, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, inbegrepen daden van beschikking en al wat niet volgens de wet of statuten tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort.

12.2. Aldus kan de raad van bestuur alle roerende en onroerende handelingen stellen, verkopen, aankopen, lenen, ontlenen; samengevat: de vereniging verbinden in alle omstandigheden en op de meest uitgebreide wijze voor zover verenigbaar met het doel.

12.3. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel van de vereniging, en bepaalt hun taken en bezoldigingen.

12.4. De raad van bestuur beslist over alle aangelegenheden tenzij de wet of de statuten een andere regeling voorschrijven. De raad van bestuur moet de geldige beslissingen van de algemene vergadering uitvoeren.

12.5. De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

12.6. Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting noch aansprakelijkheid aangegaan nopens verbintenissen van de vereniging.

13. Artikel 13. Overdracht bevoegdheden.

13.1. De raad van bestuur kan bevoegdheden om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen overdragen aan een of meer personen (derden), mits de machtiging van de algemene vergadering, de goedkeuring volgens Artikel 13.2. en de overdracht bij akte bepaald is (cf. Artikel 19.).

13.2. De aanvaarding van de opdracht, de inhoud van de opdracht en de omvang van hun bevoegdheden, alsook de ambtsbeëindiging en/of afzetting, worden in de notulen van de algemene vergadering opgenomen.

13.3. De raad van bestuur kan uit zijn leden een dagelijks bestuur benoemen, mandaat dat beperkt is tot de tijdsduur van hun geldig bestuursmandaat. Dit dagelijks bestuur verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling. Dit mandaat is bij akte bepaald (cf. Artikel 19.).

TITEL VI : LIDGELD – BEGROTINGEN – REKENINGEN.

14. Artikel 14. Lidgeld.

14.1. De raad van bestuur bepaalt het jaarlijks lidgeld, als een billijke bijdrage voor de werking, dat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. De maximumbijdrage is 2.500 €.

14.2. De geldelijke middelen en het vermogen van de vereniging bestaan o.a. uit:

14.2.1. inkomsten uit de jaarlijkse verplichte lidgelden,
14.2.2. inkomsten uit giften, schenkingen, legaten en leningen,
14.2.3. inkomsten uit eigen activiteiten,
14.2.4. normale beleggingen van inkomsten,
14.2.5. subsidies, in het bijzonder de financiering(en) door de overheid (KB 04-06-2003 BS 26-06-2003).

15. Artikel 15. Boekhouding.

15.1. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Tijdens het stichtingsjaar loopt het boekjaar vanaf het moment van de stichting tot 31 december van dat jaar.

15.2. De raad van bestuur bereidt de jaarrekeningen van het voorbije boekjaar en de begroting van het volgend boekjaar voor, en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering binnen de zes maanden na afsluitingsdatum. De jaarrekening dient te worden opgenomen in het dossier ter griffie van de rechtbank.

15.3. De vereenvoudigde boekhouding wordt bijgehouden door de penningmeester of desgevallend door een gemachtigd vertegenwoordiger (artikel 13.1)

TITEL VII : ONTBINDING – VEREFFENING.

16. Artikel 16. Ontbinding – vereffening.

16.1. Behoudens de gevallen van ontbinding van rechtswege, kan tot ontbinding slechts besloten worden door de algemene vergadering volgens de wet van 2 mei 2002.

16.2. In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging stelt de algemene vergadering, op voordracht van de raad van bestuur, één of meer vereffenaars aan, die ook geneesheren zijn, en bepaalt hun bevoegdheden,.

16.3. In geval van ontbinding van de vereniging worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen – na goedkeuring door de algemene vergadering – aan één of meer verenigingen, organisaties die een gelijkaardig doel nastreven, ter bevordering van de huisartsgeneeskunde.

TITEL VIII : ALGEMEEN.

17. Artikel 17. Orde – Geneeskundige Commissie.

17.1. De statuten en huishoudelijke reglementen en elke wijziging hieraan worden vooraf ter nazicht en goedkeuring voorgelegd aan de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren.

17.2. Elk lid blijft als  arts op deontologisch vlak persoonlijk verantwoordelijk voor zijn daden, zowel tijdens de beoefening van het beroep als voor daden gesteld binnen het kader van de werking van de vereniging.

17.3. Ieder huishoudelijk reglement van de wachtdienst en iedere wijziging van dit huishoudelijk reglement of van de documenten waarnaar in onderhavige statuten wordt verwezen, wordt meegedeeld aan de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren en aan de Provinciale Geneeskundige Commissie.

18. Artikel 18. Statuten – wijzigingen – goedkeuring.

18.1. De wet van 2 mei 2002 wordt toegepast wanneer de statuten en/of de huishoudelijke reglementen geen oplossing bieden.

18.2. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden beslist indien die wijziging in de agenda van de oproeping gedocumenteerd vermeld is, en indien twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig en/of vertegenwoordigd is. Wordt dit quorum niet bereikt dan kan een tweede vergadering na 15 dagen worden bijeengeroepen, die een geldig besluit zal kunnen nemen ongeacht het aantal aanwezigen.

Voor elke statutenwijziging is bovendien een twee derde der aanwezige en/of vertegenwoordigende stemmen vereist, ook op de tweede vergadering.

Tot wijziging van het doel en/of de doeleinden van de vereniging kan slechts met 4/5 van stemmen worden besloten.

18.3. Deze statuten werden overeengekomen onder de hiernavolgende leden.
Aldus aangenomen op de algemene vergadering gehouden te Deinze op 29.09.2004
De leden,
(Naam – adres – nationaliteit – beroep) …

19. Toegevoegde akten: Bestuurders – Dagelijks bestuur – Derden.

19.1. Bestuurders: naam, voornamen, adres, geboortedatum, geboorteplaats.
19.2. Dagelijks Bestuur: naam, voornamen, adres, geboortedatum, geboorteplaats.
19.3. Derden: naam, voornamen, adres, geboortedatum, geboorteplaats.

lees minder